top of page

Ways of Kids' Seeing

0980-02.jpg

Moneba 和她的屏麗徑

Moneba住在葵涌,她喜歡蛋糕、貓,她的弟弟和屋企。

 

她一周會到一次屏麗徑的共融館,跟那裡的巴基斯坦小朋友一起。她這輯照片,從家裡走到石蔭公園再到屏麗徑,拍下了共融館、商店、街招和花圃。讓我們來看她眼中的這條短街。

SKM_C654e21110917470_0005.jpg
SKM_C654e21110917170_0007 (1).jpg
SKM_C654e21110917170_0005.jpg
SKM_C654e21110917170_0010.jpg
SKM_C654e21110917170_0006.jpg
4289-17.jpg
0980-03.jpg
0980-07.jpg
0980-08.jpg
0980-17.jpg
0980-30.jpg
0980-24.jpg
0980-26.jpg
0980-35.jpg
0980-34.jpg
0980-05.jpg
0980-38.jpg
bottom of page